Skip to main content

1/1000 [Zbąszyń:Poland]
1/1000

Photographs present the inhabitant of the building. The exhibition takes place through special projectors enabling extremely short (1/1000 second) image exposure, only at the moment of the camera flash release. This way, the human eye can register an event, but will not be able to accurately read the image. Watching it in its entirety will be allowed only by an appropriate place to photograph with flash when the viewer's camera registers a projected image.
The project is an attempt to remove images from the real world and make it virtual by using extremely short (almost subliminal) real-time exposure. In a way, as if to create a parallel reality, almost identical, but containing a value that is accompanied by the appearance of the interference of these two worlds.
Minimal impact on location, whether at the moment of collecting the material as well as during the exposure. Despite the negligible impact on the appearance of the selected area made ​​its full discovery - X-ray of the building, showing its "organism" and its purpose - the people.

Installation realized during on X International Art Meeting EXPERYMENT 2010 in Zbąszyń, Poland.
EXPERYMENT Event's official site.

1/1000

Fotografie prezentują jednego mieszkańca danego budynku. Ekspozycja odbywa się dzięki specjalnym projektorom, umożliwiającym ekstremalnie krótką (1/1000 sekundy) prezentację obrazu, tylko w momencie wyzwolenia błysku lampy aparatu fotograficznego. W ten sposób ludzkie oko zarejestruje zdarzenie, ale nie będzie w stanie precyzyjnie odczytać obrazu. Obejrzenie go w całości umożliwi dopiero sfotografowanie odpowiedniego miejsca z flashem, gdy aparat widza zarejestruje projektowany obraz.
Projekt to próba usunięcia obrazu ze świata rzeczywistego i zwirtualizowania go, poprzez doprowadzenie do ekstremalnie krótkiego (wręcz podprogowego) czasu realnej ekspozycji. W pewien sposób tworzenie jakby równoległej rzeczywistości, niemal identycznej, a jednak zawierającej wartość, której pojawieniu się towarzyszy przecięcie obu tych światów.
Minimalna ingerencja w miejsce, zarówno w momencie gromadzenia materiału, jak i podczas ekspozycji. Pomimo znikomego wpływu na wygląd wybranej przestrzeni, dokonuje się jej całkowite odkrycie – prześwietlenie budynku, ukazanie jego „organizmu" i celu istnienia – mieszkańców.

Praca zrealizowana na X Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych EXPERYMENT 2010 w Zbąszyniu.
Oficjalna strona EXPERYMENTu.


Popular posts from this blog

Dream collection [Experyment:Zbąszyń:Poland]

The  Dream collection  is based on an interactive activity, the essence of which is the transcription of the participant's statement into a visual form using an author's device. The resulting object becomes very personal, and the written content is only a sign of the event. Dream collection , close-up | Kolekcja marzeń , zbliżenie, fot. Dorota Bulińska Dream collection happening/objects, 2021, foam board, FDM PLA print, 15 × 15 × 1 cm  Kolekcja marzeń działanie/obiekty, 2021, płyta piankowa, druk FDM PLA, 15 × 15 × 1 cm Dream collection , general view | Kolekcja marzeń , widok ogólny ekspozycji, fot. Dorota Bulińska The Dream collection is based on an interactive activity, the essence of which is the transcription of the participant's statement into a visual form using an author's device. The resulting object becomes very personal, and the written content is only a sign of the event. Dream collection , happening, participant signing the print | Kolekcja marzeń , działa

Po prostu [Podlasie:Ratusz Kultury:Gdańsk:Poland]

In Podlasie, there is a local language described as Podlachian, and by local residents as  prosta  [ simple ],  tutejsza  [ local ],  swoja  [ native ], or  nasza  [ our ]  mowa  [language]. It is still used in speech, and today, thanks to its popularizers, also in written and literary forms. In Podlachian , general view | Po prostu , widok ogólny In Podlachian object, 2021, MDF frame, FDM PLA print, 27 × 27 × 6  cm  Po prostu obiekt, 2021, rama MDF, druk FDM PLA, 27 × 27 × 6  cm  In Podlachian , detail |  Po prostu , detal In Podlasie, there is a local language described as Podlachian, and by local residents as prosta [ simple ], tutejsza [ local ], swoja [ native ], or nasza [ our ]  mowa [language]. It is still used in speech, and today, thanks to its popularizers, also in written and literary forms. This undisputed element of heritage sometimes gives rise to ambivalent feelings. Among many people who use the Podlachian language, there is a conviction, e.g. with a lower social statu

Ephemeral architecture – Poltva river revitalisation [Białystok:Poland/Lviv:Ukraine]

Architektura Efemeryczna - rewitalizacja rzeki Poltvy we Lwowie to temat pracy magisterskiej wykonanej pod kierunkiem mgra inż. arch. JANA KABACA , na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. MIASTO , które obecnie leży na Ukrainie, od początków swego istnienia cechowała wielokulturowość i wzajemny szacunek mieszkańców. Różnorodność osadników, zachowujących swoją tożsamość kulturową i religijną spotykała się z gościnnością i tolerancją. Dzięki temu miasto mogło się dynamicznie rozwijać i gromadzić bogactwa. Z czasem, gdy poziom zamożności mieszczan znacząco wzrastał, pojawiała się potrzeba rozwoju intelektualnego i kulturalnego. Dzięki czemu we Lwowie pojawiło się mnóstwo znakomitych uczelni wyższych, dzieł architektonicznych, artystycznych, ale także wiele znanych osobistości odwiedzało to urokliwe miasto. Niestety wiek XX i 2 wojny światowe przyniosły zniszczenia. Mieszkańcy i sąsiedzi byli zmuszeni stanąć przeciw sobie w walce, zostało zatartych wiele świadectw historii mi