Skip to main content

The Faces of the Circle [WRiI ASP:Gdańsk:Poland]


The Faces of the Circle
artistic part of the doctoral dissertation in the discipline of fine arts
Oblicza koła
część artystyczna rozprawy doktorskiej w dyscyplinie sztuki piękne

 zbiór 0. (eng. 'Set 0.')
seria 12 obiektów, 2017, FDM PLA, ok. 20 × 21 cm każdy
series of 12 objects, 2017, FDM PLA, ca. 20 × 21 cm each


Oblicza koła — zbiór 0. | Paweł Dudko


Oblicza koła — zbiór 0. | Paweł Dudko
Oblicza koła — zbiór 0.

Oblicza koła — zbiór 0.


zbiór 1. (eng. ‘Set 1.’)
cykl 11 obiektów, 2017, FDM PLA, 20 × 21 cm każdy
cycle of 11 objects, 2017, FDM PLA, 20 × 21 cm each


Oblicza koła — zbiór 1. — 2¹⁰ | Paweł Dudko


Oblicza koła — zbiór 1. — 2⁰

Oblicza koła — zbiór 1. — 2¹⁰ | Paweł Dudko
Oblicza koła — zbiór 1. — 2¹⁰zbiór 2. (eng. ‘Set 2.’)
obiekt, 2017, FDM PLA, 20 × 30 × 8 cm
object, 2017, FDM PLA, 20 × 30 × 8 cm


Oblicza koła — zbiór 2. | Paweł Dudko


Oblicza koła — zbiór 2. | Paweł Dudko
Oblicza koła — zbiór 2.


[...] Zrealizowana część artystyczna rozprawy doktorskiej pt. „Oblicza koła”, która stała się przedmiotem opisu i analizy rozdziału trzeciego, jest próbą zbadania druku przestrzennego jako medium artystycznego, w oparciu o dialog cyfrowej wirtualności z rzeczywistością. Odrzucając imperatyw zasady mimesis autor przyjął wszystkie zjawiska towarzyszące procesowi powstawania obiektów, takie jak przypadek czy błąd, jako równoprawne czynniki sprawcze. Zaobserwowane zjawiska pozwoliły na dostrzeżenie wartości artystycznej powstałych obiektów. Tym samym, zrealizowany projekt staje się pretekstem do wysnucia tezy, że pozornie automatyczny i bezduszny proces urzeczywistniania cyfrowego modelu przy wykorzystaniu technologii FDM, może być źródłem obiektów, posiadających charakter artystyczny. Można również założyć w dłuższej perspektywie, 
że technologie addytywne uzyskają potencjał, aby być włączonymi do zbioru równoprawnych procesów realizacji form przestrzennych.

ze streszczenia rozprawy doktorskiej „Oblicza koła” Druk przestrzenny jako medium. Znaczenie utworu artystycznego w aspekcie wirtualnym i rzeczywistym
[...] The complete artistic part of the doctoral dissertation titled ‘The Faces of the Circle’, which became the subject of description and analysis in the third chapter, is an attempt at examining spatial printing as an artistic medium, based on the dialogue between digital virtuality and reality. By rejecting the imperative of the mimesis principle the author has accepted all phenomena accompanying the process of object creation, such as mishap or error, as equal causal factors. The observed phenomena allowed for an appreciation of the artistic value of the created objects. Thus, the completed project becomes a pretext for proposing that the seemingly automatic and soulless process of realizing a digital model using FDM technology may be a source of objects of artistic qualities. It may also be proposed that, in the long term, additive technologies might potentially be regarded as an equally valid processes of creating spatial forms.

from abstract of a doctoral thesis ‘The Faces of the Circle’ Three-dimensional print as a medium. The meaning of work of art in virtual and real aspect.


Popular posts from this blog

Chroma Theory [NFT:artblocks.io]

Chroma Theory is an infinite scripted digital animation that is based on color theory. All of the spots visible in a single rendering are subject to the rules of perception, mixing, matching, or contrasting colors.

Ex-machina [solo exhibition:Baszta Gallery:Zbąszyń:Poland]

Ex-machina is a solo exhibition in Baszta Gallery in Zbąszyń, Poland. The leitmotiv of the show is the author's device Machine Creative , which was used to create and present other objects.  The idea behind Machine Creative  was to build a device that would function as a creator, replicating the process from human-machine relation to machine-object creation. An artist, a creator, replaced by a device is not a new idea. However, it is still an issue to determine where the creative process comes from and how it exactly works. With all the knowledge, it still resembles a mystery. The process is reflected in the exhibition. Machine Creative  produces objects from which all are different and each is unique. Although the mechanism is designed to extrude the material steadily, the filament is uniform and the extrusion is protected from external factors, every creation is one of a kind. The device was used to

Dark Chroma Theory [NFT:OpenSea.io]

Dark Chroma Theory is a collection of 16, 10-seconds loop animations based on color theory. Dark Chroma Theory project is a revision of Chroma Theory published on Art Blocks.

Dream collection [Experyment:Zbąszyń:Poland]

The  Dream collection  is based on an interactive activity, the essence of which is the transcription of the participant's statement into a visual form using an author's device. The resulting object becomes very personal, and the written content is only a sign of the event. Dream collection , close-up | Kolekcja marzeń , zbliżenie, fot. Dorota Bulińska Dream collection happening/objects, 2021, foam board, FDM PLA print, 15 × 15 × 1 cm  Kolekcja marzeń działanie/obiekty, 2021, płyta piankowa, druk FDM PLA, 15 × 15 × 1 cm Dream collection , general view | Kolekcja marzeń , widok ogólny ekspozycji, fot. Dorota Bulińska The Dream collection is based on an interactive activity, the essence of which is the transcription of the participant's statement into a visual form using an author's device. The resulting object becomes very personal, and the written content is only a sign of the event. Dream collection , happening, participant signing the print | Kolekcja marzeń , działa