Skip to main content

Dream collection [Experyment:Zbąszyń:Poland]

The Dream collection is based on an interactive activity, the essence of which is the transcription of the participant's statement into a visual form using an author's device. The resulting object becomes very personal, and the written content is only a sign of the event.

Dream collection, close-up | Kolekcja marzeń, zbliżenie, fot. Dorota Bulińska

Dream collection

happening/objects, 2021, foam board, FDM PLA print, 15 × 15 × 1 cm 


Kolekcja marzeń

działanie/obiekty, 2021, płyta piankowa, druk FDM PLA, 15 × 15 × 1 cm


Dream collection, general view | Kolekcja marzeń, widok ogólny ekspozycji, fot. Dorota Bulińska

The Dream collection is based on an interactive activity, the essence of which is the transcription of the participant's statement into a visual form using an author's device. The resulting object becomes very personal, and the written content is only a sign of the event.


Dream collection, happening, participant signing the print | Kolekcja marzeń, działanie, uczestniczka podpisująca wydruk, fot. Dorota Bulińska

The participant is invited to tell about the chosen dream. The recording process takes 200 seconds (more than 3 minutes), which slowly turns their initial enthusiasm or anxiety into focus and reflection. One word, or even a short sentence, turns out to be insufficient. The participant has to focus on their image, expand it, make it more detailed, try to feel it with many senses. What initially was only a distant vision, with time takes shape, gain details, maybe even aromas or flavors.


Dream collection, device | Kolekcja marzeń, urządzenie, fot. Dorota Bulińska

The object is created on a sheet placed on a rotating table. For 200 seconds, the table makes a full rotation and the 3D pen extrudes the filament. At this time, the recording takes place – the strength of the sound, the timbre of the voice, the pace of articulation directly affect the relief graph that appears. The recording is unidirectional. It is not possible to read what exactly was the dream, what the details or the words were. You can only try to guess the mood, emotions (reflection, excitement) and observe the changeability of the pace of speech.

The purpose of the Dream collection is to build a set of symbolic records of dreams and wishes. Kolekcja marzeń opiera się na interaktywnym działaniu, którego istotą jest transkrypcja wypowiedzi uczestników na formę wizualną przy wykorzystaniu autorskiej maszyny. Powstały obiekt staje się bardzo osobisty, a zapisana treść stanowi jedynie znak wydarzenia. 

Dream collection, detail | Kolekcja marzeń, detal, fot. Paweł Dudko

Uczestnik jest zaproszony do opowiedzenia o wybranym własnym marzeniu. Proces rejestracji trwa 200 sekund (ponad 3 minuty), co sprawia, że początkowy entuzjazm lub zdenerwowanie powoli zmienia się w skupienie i refleksję. Jedno słowo, czy nawet krótkie zdanie okazuje się być niewystarczające. Uczestnik musi skupić się na swoim wyobrażeniu, rozbudować je, uszczegółowić, starać się poczuć wieloma zmysłami. To, co początkowo było tylko odległą wizją, z czasem nabiera kształtów, szczegółów, może nawet aromatów, czy smaków.

Dream collection, filament | Kolekcja marzeń, filament, fot. Dorota Bulińska

Obiekt powstaje na arkuszu umieszczonym na obracającym się stole. Przez 200 sekund stół wykonuje pełny obrót a długopis 3D ekstruduje filament. W tym czasie następuje rejestracja – siła dźwięku, tembr głosu, tempo artykulacji wpływają bezpośrednio na pojawiający się reliefowy wykres. Zapis jest jednokierunkowy. Nie ma możliwości dokładnego odczytania, co konkretnie było marzeniem, jakie były szczegóły, czy jakie padły słowa. Można jedynie próbować domyślić się nastroju, emocji (refleksji, ekscytacji) i obserwować zmienność tempa wypowiedzi.

Założeniem Kolekcji marzeń jest budowanie zbioru symbolicznych zapisów wypowiedzi.

Dream collection, part of exhibition| Kolekcja marzeń, fragment ekspozycji, fot. Dorota Bulińska


Popular posts from this blog

Po prostu [Podlasie:Ratusz Kultury:Gdańsk:Poland]

In Podlasie, there is a local language described as Podlachian, and by local residents as  prosta  [ simple ],  tutejsza  [ local ],  swoja  [ native ], or  nasza  [ our ]  mowa  [language]. It is still used in speech, and today, thanks to its popularizers, also in written and literary forms. In Podlachian , general view | Po prostu , widok ogólny In Podlachian object, 2021, MDF frame, FDM PLA print, 27 × 27 × 6  cm  Po prostu obiekt, 2021, rama MDF, druk FDM PLA, 27 × 27 × 6  cm  In Podlachian , detail |  Po prostu , detal In Podlasie, there is a local language described as Podlachian, and by local residents as prosta [ simple ], tutejsza [ local ], swoja [ native ], or nasza [ our ]  mowa [language]. It is still used in speech, and today, thanks to its popularizers, also in written and literary forms. This undisputed element of heritage sometimes gives rise to ambivalent feelings. Among many people who use the Podlachian language, there is a conviction, e.g. with a lower social statu

(Un)necessary [10th Multi.Art:Kalisz:Poland]

(Un)necessary object, 2016, 10×10×15 cm: 3D print (PLA) (Nie)zbędne  obiekt, 2016, 10×10×15 cm: druk 3D (PLA) [ scroll down for description ] The object was created as a result of the observation of 3D printing technology. Sequences of numbers and algorithms have only become guidelines for its physical representation. Expected tool inaccuracy, non-uniformity of the material and a number of external factors make, what might seem possible to duplicate information, in fact, an individual and unique form. Similarly, as in the case of other processes (eg. casting), so here appear elements, unwanted in the final object, but necessary due to technological reasons. Usually removed by the author, they reveal the nature of the process and constitute its clear record. Thin threads are traces of the print-head movement. At the same time their multiplication and density become the basic building material of space. Obiekt powstał jako wynik obserwacji technologii druku trójwymiarowego. C