Skip to main content

Dream collection [Experyment:Zbąszyń:Poland]

The Dream collection is based on an interactive activity, the essence of which is the transcription of the participant's statement into a visual form using an author's device. The resulting object becomes very personal, and the written content is only a sign of the event.

Dream collection, close-up | Kolekcja marzeń, zbliżenie, fot. Dorota Bulińska

Dream collection

happening/objects, 2021, foam board, FDM PLA print, 15 × 15 × 1 cm 


Kolekcja marzeń

działanie/obiekty, 2021, płyta piankowa, druk FDM PLA, 15 × 15 × 1 cm


Dream collection, general view | Kolekcja marzeń, widok ogólny ekspozycji, fot. Dorota Bulińska

The Dream collection is based on an interactive activity, the essence of which is the transcription of the participant's statement into a visual form using an author's device. The resulting object becomes very personal, and the written content is only a sign of the event.


Dream collection, happening, participant signing the print | Kolekcja marzeń, działanie, uczestniczka podpisująca wydruk, fot. Dorota Bulińska

The participant is invited to tell about the chosen dream. The recording process takes 200 seconds (more than 3 minutes), which slowly turns their initial enthusiasm or anxiety into focus and reflection. One word, or even a short sentence, turns out to be insufficient. The participant has to focus on their image, expand it, make it more detailed, try to feel it with many senses. What initially was only a distant vision, with time takes shape, gain details, maybe even aromas or flavors.


Dream collection, device | Kolekcja marzeń, urządzenie, fot. Dorota Bulińska

The object is created on a sheet placed on a rotating table. For 200 seconds, the table makes a full rotation and the 3D pen extrudes the filament. At this time, the recording takes place – the strength of the sound, the timbre of the voice, the pace of articulation directly affect the relief graph that appears. The recording is unidirectional. It is not possible to read what exactly was the dream, what the details or the words were. You can only try to guess the mood, emotions (reflection, excitement) and observe the changeability of the pace of speech.

The purpose of the Dream collection is to build a set of symbolic records of dreams and wishes. Kolekcja marzeń opiera się na interaktywnym działaniu, którego istotą jest transkrypcja wypowiedzi uczestników na formę wizualną przy wykorzystaniu autorskiej maszyny. Powstały obiekt staje się bardzo osobisty, a zapisana treść stanowi jedynie znak wydarzenia. 

Dream collection, detail | Kolekcja marzeń, detal, fot. Paweł Dudko

Uczestnik jest zaproszony do opowiedzenia o wybranym własnym marzeniu. Proces rejestracji trwa 200 sekund (ponad 3 minuty), co sprawia, że początkowy entuzjazm lub zdenerwowanie powoli zmienia się w skupienie i refleksję. Jedno słowo, czy nawet krótkie zdanie okazuje się być niewystarczające. Uczestnik musi skupić się na swoim wyobrażeniu, rozbudować je, uszczegółowić, starać się poczuć wieloma zmysłami. To, co początkowo było tylko odległą wizją, z czasem nabiera kształtów, szczegółów, może nawet aromatów, czy smaków.

Dream collection, filament | Kolekcja marzeń, filament, fot. Dorota Bulińska

Obiekt powstaje na arkuszu umieszczonym na obracającym się stole. Przez 200 sekund stół wykonuje pełny obrót a długopis 3D ekstruduje filament. W tym czasie następuje rejestracja – siła dźwięku, tembr głosu, tempo artykulacji wpływają bezpośrednio na pojawiający się reliefowy wykres. Zapis jest jednokierunkowy. Nie ma możliwości dokładnego odczytania, co konkretnie było marzeniem, jakie były szczegóły, czy jakie padły słowa. Można jedynie próbować domyślić się nastroju, emocji (refleksji, ekscytacji) i obserwować zmienność tempa wypowiedzi.

Założeniem Kolekcji marzeń jest budowanie zbioru symbolicznych zapisów wypowiedzi.

Dream collection, part of exhibition| Kolekcja marzeń, fragment ekspozycji, fot. Dorota Bulińska


Popular posts from this blog

Ephemeral architecture – Poltva river revitalisation [Białystok:Poland/Lviv:Ukraine]

Architektura Efemeryczna - rewitalizacja rzeki Poltvy we Lwowie to temat pracy magisterskiej wykonanej pod kierunkiem mgra inż. arch. JANA KABACA , na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. MIASTO , które obecnie leży na Ukrainie, od początków swego istnienia cechowała wielokulturowość i wzajemny szacunek mieszkańców. Różnorodność osadników, zachowujących swoją tożsamość kulturową i religijną spotykała się z gościnnością i tolerancją. Dzięki temu miasto mogło się dynamicznie rozwijać i gromadzić bogactwa. Z czasem, gdy poziom zamożności mieszczan znacząco wzrastał, pojawiała się potrzeba rozwoju intelektualnego i kulturalnego. Dzięki czemu we Lwowie pojawiło się mnóstwo znakomitych uczelni wyższych, dzieł architektonicznych, artystycznych, ale także wiele znanych osobistości odwiedzało to urokliwe miasto. Niestety wiek XX i 2 wojny światowe przyniosły zniszczenia. Mieszkańcy i sąsiedzi byli zmuszeni stanąć przeciw sobie w walce, zostało zatartych wiele świadectw historii mi

Chroma Theory [NFT:artblocks.io]

Chroma Theory is an infinite scripted digital animation that is based on color theory. All of the spots visible in a single rendering are subject to the rules of perception, mixing, matching, or contrasting colors.

The Faces of the Circle [WRiI ASP:Gdańsk:Poland]

The Faces of the Circle artistic part of the doctoral dissertation in the discipline of fine arts Oblicza koła część artystyczna rozprawy doktorskiej w dyscyplinie sztuki piękne   zbiór 0. (eng. 'Set 0.') seria 12 obiektów, 2017, FDM PLA, ok. 20 × 21 cm każdy series of 12 objects, 2017, FDM PLA, ca. 20 × 21 cm each Oblicza koła — zbiór 0. Oblicza koła — zbiór 0. zbiór 1.  (eng. ‘Set 1.’) cykl 11 obiektów, 2017, FDM PLA, 20 × 21 cm każdy cycle of 11 objects, 2017, FDM PLA, 20 × 21 cm each Oblicza koła — zbiór 1. — 2⁰ Oblicza koła — zbiór 1. — 2¹⁰ zbiór 2.  (eng. ‘Set 2.’

Machine Creative [MKiDN Scholarship "Culture on the Web"]

Machine Creative visualization – published on 18th of September 2020 – Facebook post #7 Maszyna Twórcza – wizualizacja – opublikowana 18 września 2020 – post 7. na facebooku Introduction | Wstęp The creative process begins with an idea that the artist initially carries within himself. Then he tries to bring it out and show it the world using the chosen medium. I would like to uncover this process for my audience. Invite creators, artists, and viewers to participate as an active commentator, shy observer, or direct participant. A machine-object will be used to show the creative process, the construction of which I will register, and make public. The source is a modern technology of 3D printing, resulting from my previous creative researches. I will reveal an observation of the development of the work, its creation, and its gradual evolution in the form of photo-video documentation in the Internet media. The final object will be both a work and a mechanical creator of subsequent

Pilgrimage shelter [Krynoczka k. Hajnówki:Poland]

Schronisko pielgrzymkowe  to temat pracy inżynierskiej wykonanej pod kierunkiem mgra inż. arch. JANA KABACA , na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Schronisko pielgrzymkowe zlokalizowane jest na uroczysku Krynoczka, k. Hajnówki w prawosławnej parafii Dubiny (woj. podlaskie). Jest to prawdopodobnie najstarsze udokumentowane MIEJSCE KULTU PRAWOSŁAWIA na tych ziemiach. Jego tradycja sięga XIII w., gdy schronienie znaleźli tu mnisi uciekający z ławry Kijowsko-Pieczerskiej. Sława miejsca stopniowo rosła, aż wykroczyła poza granice regionu. W późniejszym okresie zatrzymywali się tu pielgrzymujący do Jabłecznej mnisi wileńscy. Źródło, z czasem zaczęło przyciągać wiernych i skupiać coraz większe rzesze, zwłaszcza podczas pobytu duchownych. Coraz powszechniejsze stawały się pielgrzymki do miejsca, zarówno indywidualne, jak i grupowe. W połowie XIX w. wzniesiono tu pierwszą cerkiew, która stoi do dziś. Źródełko zostało zadaszone, ujęcie wody zabezpieczone betonowymi kręgami, dobu

Alloy [WAR:miejsce sztuki44/FAMA 2017:Świnoujście:Poland]

Alloy installation/object, 2017, extruders, electronic driver, PLA, plywood Aliaż instalacja/obiekt, 2017, ekstrudery, elektroniczny układ sterujący, PLA, sklejka [ scroll down for description ] Alloy  is a continuation of the deliberations on three-dimensional print, in which deconstruction of the process takes place. The final object, based on the basics of the technology and using its compound elements, entirely loses its functional meaning. Only the two elements used for extruding material are extracted from the device [FDM printer] and posed opposite each other. Controlling the position was eliminated from the process, and the structure increase is based on variable physical factors. The lack of direct control over the movement of the print heads and their rigid attachment to the walls of the object eliminates the possibility of creating a strictly determined form. Control is limited to the most basic of functions, i.e. maintaining the proper temperature of the p