Skip to main content

Po prostu [Podlasie:Ratusz Kultury:Gdańsk:Poland]

In Podlasie, there is a local language described as Podlachian, and by local residents as prosta [simple], tutejsza [local], swoja [native], or nasza [our] mowa [language]. It is still used in speech, and today, thanks to its popularizers, also in written and literary forms.

In Podlachian, general view | Po prostu, widok ogólny


In Podlachian
object, 2021, MDF frame, FDM PLA print, 27 × 27 × 6  cm 

Po prostu
obiekt, 2021, rama MDF, druk FDM PLA, 27 × 27 × 6  cm 


In Podlachian, detail | Po prostu, detal

In Podlasie, there is a local language described as Podlachian, and by local residents as prosta [simple], tutejsza [local], swoja [native], or nasza [our] mowa [language]. It is still used in speech, and today, thanks to its popularizers, also in written and literary forms.

This undisputed element of heritage sometimes gives rise to ambivalent feelings. Among many people who use the Podlachian language, there is a conviction, e.g. with a lower social status related to their origin, level of education, religion, occupation, etc.
For our grandparents, it was just the language they communicated in. For parents, a certain stigma of origin and belonging, inextricably linked with difficult life and hard work. For our generation, it is a symbol of heritage, a transitory world, identity, and roots.

In Podlachian, close-up | Po prostu, zbliżenie

The object is a visual transcription of a statement by Joanna Troc, director, and actress who is inspired and creates in Belarusian. In the Podlachian language, Joanna talks about her roots, discovering her identity, and the importance of language for her and her work. Paweł Dudko's original machine transformed sound into a form of visual drawing. 

The title in the original form is Po prostu, which has two meanings. The first one is In Podlachian, as it states it was spoken in the local language. The second meaning could be translated as simply or in a plain, straightforward way.

Attached to the object is a recorded utterance of 10 minutes 53 seconds. 

In Podlachian, general view | Po prostu, widok ogólny
Na Podlasiu występuje lokalny język określany jako podlaski, a przez lokalnych mieszkańców jako prostatutejszaswoja czy nasza mowa. Wciąż jest stosowany w mowie, a współcześnie dzięki jego popularyzatorom także w formach pisanych i literackich.

Ten niekwestionowany element dziedzictwa niekiedy rodzi ambiwalentne uczucia. Wśród wielu ludzi posługujących się prostą mową, pokutuje przeświadczenie m.in. o niższym statusie społecznym związanym z pochodzeniem, poziomem edukacji, wyznawaną religią itp. 
Dla naszych dziadków to po prostu był język, jakim się porozumiewali. Dla rodziców pewien stygmat pochodzenia i przynależności, nierozerwalnie związany z trudnym życiem i ciężką pracą. Dla naszego pokolenia to symbol dziedzictwa, przemijającego świata, tożsamości i korzeni.

In Podlachian, detail | Po prostu, detal

Obiekt jest wizualną transkrypcją wypowiedzi Joanny Troc, reżyserki i aktorki inspirującej się i tworzącej w języku białoruskim. Joanna w prostej mowie opowiada o swoich korzeniach, odkrywaniu tożsamości i znaczeniu języka dla niej i dla jej twórczości. Autorska maszyna Pawła Dudko przekształciła dźwięk w formę wizualnego rysunku.

Do obiektu dołączona jest zarejestrowana wypowiedź o długości 10 minut 53 sekund.

Popular posts from this blog

Dream collection [Experyment:Zbąszyń:Poland]

The  Dream collection  is based on an interactive activity, the essence of which is the transcription of the participant's statement into a visual form using an author's device. The resulting object becomes very personal, and the written content is only a sign of the event. Dream collection , close-up | Kolekcja marzeń , zbliżenie, fot. Dorota Bulińska Dream collection happening/objects, 2021, foam board, FDM PLA print, 15 × 15 × 1 cm  Kolekcja marzeń działanie/obiekty, 2021, płyta piankowa, druk FDM PLA, 15 × 15 × 1 cm Dream collection , general view | Kolekcja marzeń , widok ogólny ekspozycji, fot. Dorota Bulińska The Dream collection is based on an interactive activity, the essence of which is the transcription of the participant's statement into a visual form using an author's device. The resulting object becomes very personal, and the written content is only a sign of the event. Dream collection , happening, participant signing the print | Kolekcja marzeń , działa

Ephemeral architecture – Poltva river revitalisation [Białystok:Poland/Lviv:Ukraine]

Architektura Efemeryczna - rewitalizacja rzeki Poltvy we Lwowie to temat pracy magisterskiej wykonanej pod kierunkiem mgra inż. arch. JANA KABACA , na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. MIASTO , które obecnie leży na Ukrainie, od początków swego istnienia cechowała wielokulturowość i wzajemny szacunek mieszkańców. Różnorodność osadników, zachowujących swoją tożsamość kulturową i religijną spotykała się z gościnnością i tolerancją. Dzięki temu miasto mogło się dynamicznie rozwijać i gromadzić bogactwa. Z czasem, gdy poziom zamożności mieszczan znacząco wzrastał, pojawiała się potrzeba rozwoju intelektualnego i kulturalnego. Dzięki czemu we Lwowie pojawiło się mnóstwo znakomitych uczelni wyższych, dzieł architektonicznych, artystycznych, ale także wiele znanych osobistości odwiedzało to urokliwe miasto. Niestety wiek XX i 2 wojny światowe przyniosły zniszczenia. Mieszkańcy i sąsiedzi byli zmuszeni stanąć przeciw sobie w walce, zostało zatartych wiele świadectw historii mi