Skip to main content

Populations & DePopulation [Numeric Art:Gdańsk:Poland]


Populations & DePopulation, general view | Populacje & DePopulacja, widok ogólny ekspozycji

The "Populations" cycle of objects is based on mathematical algorithms strongly correlated with the reality of living nature. The form and parametric topology were created using tools designed for building and analyzing urban systems, with the final shape given by the mechanized process of spatial printing.

The cycle consists of 18 3D prints placed inside Petri dishes – laboratory vessels designed for the cultivation of microorganisms. The source of the form was the division of the plane by the Voronoi tessellation, and its complement – the physical record of the process. The moving printing head left a trace of its movement in the form of thin fibers, creating a unique network of connections between the object's points. The digitally generated and "soulless" artwork is rooted in mathematical theories relating to the structures of nature, with each detail representing a record of the process resulting from the physical nature of the material and tool – a spatial network created as a side effect or artifact of the technology used.

Populations
objects, 2016, 12 × Ø120×20 mm: Petri dishes, 3D print (PLA)

Populacje
obiekty, 2016, 12 × Ø120×20 mm: szalki Petriego, druk 3D (PLA)


The significant aspect of 3D printing is the semantic change that occurs during the preparation of the virtual model. The developing form changes its meaning depending on the stage or context in which it is placed. Preliminary, geometrical structures without reference points do not allow the observation of spatial relations. The presented graphics evoke biological phenomena, but they were created as one of the first stages of "Populations" (a graphic representation of the analysis results) and determined the object's topography. Extracted from the process and exposed, they are, however, an important comment and interpretation vector.


Populations
graphics, 2016, 500 × 700 mm: print on paper

Populacje
grafiki, 2016, 500 × 700 mm: druk na papierze


"DePopulation" is a kind of reversal of the process, playing against it. Unlike analytical and systematically generated "Populations," the object was created based on demiurgic interference. At first contact with the object, it becomes obvious that we are dealing with a representation of urban tissue. However, a closer analysis leads to the conclusion that the proportions are not only unrealistic but would create a space entirely unsuitable for living and existing. The intuitive perception is replaced by a sense of unreality or even a dystopian vision. The ambiguity of the title, in this context, refers not only to futuristic considerations but also to a dialogue with earlier works.

DePopulation
object, 2022, Ø160×280 mm: glass, MDF, 3D print (PLA)

DePopulacja
obiekt, 2022, Ø160×280 mm: szkło, MDF, druk 3D (PLA)

Cykl obiektów „Populacje” opiera się na algorytmach matematycznych, silnie skorelowanych z rzeczywistością ożywionej natury. Forma i parametryczność topologii powstała przy użyciu narzędzi przeznaczonych do budowania i analizy systemów urbanistycznych, a ostateczny kształt nadał zmechanizowany proces druku przestrzennego.

Cykl tworzy 18 wydruków 3D umieszczonych wewnątrz szalek Petriego – naczyń laboratoryjnych przeznaczonych do hodowli mikroorganizmów. Źródłem formy stał się podział płaszczyzny tesselacją Woronoja, a jej dopełnieniem – fizyczny zapis procesu. Przemieszczająca się głowica drukująca zostawiła ślad toru ruchu w postaci cienkich włókien, tworząc unikalną sieć połączeń pomiędzy punktami obiektu. Cyfrowo wygenerowane i „bezduszne” dzieło jest zakorzenione w teoriach matematycznych odnoszących się do struktur natury, detal zaś stanowi rejestrację procesu, wynikającego z fizycznego charakteru materiału i narzędzia – przestrzenną sieć, powstałą jako efekt uboczny – artefakt – zastosowanej technologii. 


Istotna w aspekcie druku przestrzennego jest zmiana znaczeniowa zachodząca w trakcie przygotowania modelu wirtualnego. Rozwijająca się forma zmienia swoje znaczenie w zależności od etapu czy kontekstu, w jakim jest umieszczana. Wstępne, geometryczne struktury, bez punktów odniesienia nie pozwalają na zauważenie relacji przestrzennych. Prezentowane grafiki przywodzą na myśl fenomeny biologiczne. Powstawały jednak jako jeden z pierwszych etapów „Populacji” (graficzne przedstawienie wyników analizy) i determinowały topografię obiektu. Wyekstrahowane z procesu i wyeksponowane, stanowią jednak istotny komentarz i wektor interpretacji.„DePopulacja” to swego rodzaju odwrócenie procesu, gra przeciw niemu. W odróżnieniu od analitycznych i systemowo generowanych „Populacji”, powstał obiekt oparty na demiurgicznej ingerencji. Przy pierwszym zetknięciu z obiektem, oczywistym staje się fakt, że mamy do czynienia z przedstawieniem tkanki urbanistycznej. Jednak bliższa analiza prowadzi do wniosków, że proporcje są nie tylko nierealne, ale wręcz tworzyłyby przestrzeń, całkowicie niezdatną do zamieszkania i bytowania. Intuicyjny odbiór zastępowany jest poczuciem nierealności, czy wręcz dystopijną wizją. Dwuznaczność tytułu w tym kontekście odnosi się nie tylko do futurystycznych rozważań, ale także do dialogu z wcześniejszymi pracami. Video report from the Numeric Art exhibition in Przestrzeń Sztuki WL4, Mleczny Piotr, Gdańsk, Poland, 1st–31st of October, 2022.

Relacja filmowa z wystawy Sztuka Numeryczna w Przestrzeni Sztuki WL4, Mleczny Piotr w Gdańsku w dniach 1–31 października 2022 r.


Popular posts from this blog

Ephemeral architecture – Poltva river revitalisation [Białystok:Poland/Lviv:Ukraine]

Architektura Efemeryczna - rewitalizacja rzeki Poltvy we Lwowie to temat pracy magisterskiej wykonanej pod kierunkiem mgra inż. arch. JANA KABACA , na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. MIASTO , które obecnie leży na Ukrainie, od początków swego istnienia cechowała wielokulturowość i wzajemny szacunek mieszkańców. Różnorodność osadników, zachowujących swoją tożsamość kulturową i religijną spotykała się z gościnnością i tolerancją. Dzięki temu miasto mogło się dynamicznie rozwijać i gromadzić bogactwa. Z czasem, gdy poziom zamożności mieszczan znacząco wzrastał, pojawiała się potrzeba rozwoju intelektualnego i kulturalnego. Dzięki czemu we Lwowie pojawiło się mnóstwo znakomitych uczelni wyższych, dzieł architektonicznych, artystycznych, ale także wiele znanych osobistości odwiedzało to urokliwe miasto. Niestety wiek XX i 2 wojny światowe przyniosły zniszczenia. Mieszkańcy i sąsiedzi byli zmuszeni stanąć przeciw sobie w walce, zostało zatartych wiele świadectw historii mi

Chroma Theory [NFT:artblocks.io]

Chroma Theory is an infinite scripted digital animation that is based on color theory. All of the spots visible in a single rendering are subject to the rules of perception, mixing, matching, or contrasting colors.

The Faces of the Circle [WRiI ASP:Gdańsk:Poland]

The Faces of the Circle artistic part of the doctoral dissertation in the discipline of fine arts Oblicza koła część artystyczna rozprawy doktorskiej w dyscyplinie sztuki piękne   zbiór 0. (eng. 'Set 0.') seria 12 obiektów, 2017, FDM PLA, ok. 20 × 21 cm każdy series of 12 objects, 2017, FDM PLA, ca. 20 × 21 cm each Oblicza koła — zbiór 0. Oblicza koła — zbiór 0. zbiór 1.  (eng. ‘Set 1.’) cykl 11 obiektów, 2017, FDM PLA, 20 × 21 cm każdy cycle of 11 objects, 2017, FDM PLA, 20 × 21 cm each Oblicza koła — zbiór 1. — 2⁰ Oblicza koła — zbiór 1. — 2¹⁰ zbiór 2.  (eng. ‘Set 2.’

Machine Creative [MKiDN Scholarship "Culture on the Web"]

Machine Creative visualization – published on 18th of September 2020 – Facebook post #7 Maszyna Twórcza – wizualizacja – opublikowana 18 września 2020 – post 7. na facebooku Introduction | Wstęp The creative process begins with an idea that the artist initially carries within himself. Then he tries to bring it out and show it the world using the chosen medium. I would like to uncover this process for my audience. Invite creators, artists, and viewers to participate as an active commentator, shy observer, or direct participant. A machine-object will be used to show the creative process, the construction of which I will register, and make public. The source is a modern technology of 3D printing, resulting from my previous creative researches. I will reveal an observation of the development of the work, its creation, and its gradual evolution in the form of photo-video documentation in the Internet media. The final object will be both a work and a mechanical creator of subsequent

Alloy [WAR:miejsce sztuki44/FAMA 2017:Świnoujście:Poland]

Alloy installation/object, 2017, extruders, electronic driver, PLA, plywood Aliaż instalacja/obiekt, 2017, ekstrudery, elektroniczny układ sterujący, PLA, sklejka [ scroll down for description ] Alloy  is a continuation of the deliberations on three-dimensional print, in which deconstruction of the process takes place. The final object, based on the basics of the technology and using its compound elements, entirely loses its functional meaning. Only the two elements used for extruding material are extracted from the device [FDM printer] and posed opposite each other. Controlling the position was eliminated from the process, and the structure increase is based on variable physical factors. The lack of direct control over the movement of the print heads and their rigid attachment to the walls of the object eliminates the possibility of creating a strictly determined form. Control is limited to the most basic of functions, i.e. maintaining the proper temperature of the p

Pilgrimage shelter [Krynoczka k. Hajnówki:Poland]

Schronisko pielgrzymkowe  to temat pracy inżynierskiej wykonanej pod kierunkiem mgra inż. arch. JANA KABACA , na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Schronisko pielgrzymkowe zlokalizowane jest na uroczysku Krynoczka, k. Hajnówki w prawosławnej parafii Dubiny (woj. podlaskie). Jest to prawdopodobnie najstarsze udokumentowane MIEJSCE KULTU PRAWOSŁAWIA na tych ziemiach. Jego tradycja sięga XIII w., gdy schronienie znaleźli tu mnisi uciekający z ławry Kijowsko-Pieczerskiej. Sława miejsca stopniowo rosła, aż wykroczyła poza granice regionu. W późniejszym okresie zatrzymywali się tu pielgrzymujący do Jabłecznej mnisi wileńscy. Źródło, z czasem zaczęło przyciągać wiernych i skupiać coraz większe rzesze, zwłaszcza podczas pobytu duchownych. Coraz powszechniejsze stawały się pielgrzymki do miejsca, zarówno indywidualne, jak i grupowe. W połowie XIX w. wzniesiono tu pierwszą cerkiew, która stoi do dziś. Źródełko zostało zadaszone, ujęcie wody zabezpieczone betonowymi kręgami, dobu