Skip to main content

Fruits of illumination [Festiwal Fabryka Światła:Przasnysz:Poland]

"Owoce oświecenia", instalacja interaktywna, Festiwal Fabryka Światła, wystawa Wyspa Światła, Przasnysz 2014.

Fruits of illumination
interactive site-specific installation, 2014, 9 objects 30×11×11 cm: 3D printing, electronic control system, porcelain light bulb socket, electrical wire.

Owoce oświecenia
interaktywna instalacja site-specific, 2014, 9 obiektów 30×11×11 cm: druk 3D, elektroniczny układ sterujący, oprawka porcelanowa, przewód elektryczny.The installation Fruits of illumination is created by nine objects hung on the branches of a tree. Its form and location refer to the nature, however both the form, used materials and the creation process itself, come from the world of industrial design. 
Fruits of illumination discreetly exist in space, revealing its presence only to those who decide to come closer. When the viewer approaches, object lights up with warm white light.


Instalację Owoce oświecenia tworzy dziewięć obiektów zawieszonych na konarach drzewa. Swoją formą i lokalizacją nawiązują do naturalnych owoców, jednak zarówno forma, wykorzystane materiały, jak i sam proces tworzenia, pochodzą ze świata form przemysłowych.

Owoce oświecenia dyskretnie istnieją w przestrzeni, swoją obecność objawiając tylko tym, którzy zdecydują się podejść bliżej. Wobec bliskości widza pojedynczy obiekt jaśnieje ciepłym, białym światłem.

"Owoce oświecenia", instalacja interaktywna, Festiwal Fabryka Światła, wystawa Wyspa Światła, Przasnysz 2014.


"Owoce oświecenia", instalacja interaktywna, Festiwal Fabryka Światła, wystawa Wyspa Światła, Przasnysz 2014.

Praca prezentowana podczas wystawy "Wyspa światła" podczas Festiwalu Fabryka Światła. Przasnysz 2014.

"Owoce oświecenia", instalacja interaktywna, Festiwal Fabryka Światła, wystawa Wyspa Światła, Przasnysz 2014.
fot. autora


Popular posts from this blog

Ephemeral architecture – Poltva river revitalisation [Białystok:Poland/Lviv:Ukraine]

Architektura Efemeryczna - rewitalizacja rzeki Poltvy we Lwowie to temat pracy magisterskiej wykonanej pod kierunkiem mgra inż. arch. JANA KABACA , na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. MIASTO , które obecnie leży na Ukrainie, od początków swego istnienia cechowała wielokulturowość i wzajemny szacunek mieszkańców. Różnorodność osadników, zachowujących swoją tożsamość kulturową i religijną spotykała się z gościnnością i tolerancją. Dzięki temu miasto mogło się dynamicznie rozwijać i gromadzić bogactwa. Z czasem, gdy poziom zamożności mieszczan znacząco wzrastał, pojawiała się potrzeba rozwoju intelektualnego i kulturalnego. Dzięki czemu we Lwowie pojawiło się mnóstwo znakomitych uczelni wyższych, dzieł architektonicznych, artystycznych, ale także wiele znanych osobistości odwiedzało to urokliwe miasto. Niestety wiek XX i 2 wojny światowe przyniosły zniszczenia. Mieszkańcy i sąsiedzi byli zmuszeni stanąć przeciw sobie w walce, zostało zatartych wiele świadectw historii mi

to disappear [Galeria Pod Arkadami:Łomża:Poland]

to disappear  Description:  In a painted room every 15 seconds flash captures for a moment a shadow of the audience moving around the hall. What is more, the visitors, in addition to their primary role as the recipient of art, become also a co-author of an art object. The undertaken problem of a temporary commemoration relates to existentially marked questions about a human beings, physical existence, and finally the disappearance, when after the momentary perpetuated sign, it dissipates, leaving space to next entities. Unicell Poland , owner of Primacol brand, manufacturer of Neon paint helped to create the installation 'to disappear'. Here you can read the full text of  Plexus Solaris  by Dorota Perszko [polish version only]. znikać Opis pracy: W pomalowanym pomieszczeniu co 15 sekund lampa błyskowa utrwala na moment cień przemieszczającego się w obrębie sali widza. Zwiedzający, prócz swej podstawowej roli odbiorcy sztuki, staje się współtwórcą obiektu artystycznego. Pod

Spirit of the Factory [Hajnówka:Poland]

Spirit of the Factory , the performance on the gongs and Tibetan bowls by Ryszard Ługowski and installation by Paweł Dudko, who made ​​a projection of more than 40 photos of workers, starting from the concierge, the employees of particular workshops, ending on the employees of the office. The image was projected parallel with the two projectors placed in two parts of furnaces manufactured by Hamech Machine Factory . Exhibition was curated by Jarosław Perszko . Duch Fabryki , czyli performance na gongach i misach tybetańskich Ryszarda Ługowskiego i instalacja Pawła Dudko, na którą złożyła się projekcja ponad 40 zdjęć pracowników, od portiera zaczynając, przez pracowników poszczególnych hal produkcyjnych, na pracownikach biurowych kończąc. Obraz wyświetlany był równolegle z dwóch projektorów umieszczonych w dwóch elementach palenisk produkowanych przez Zakłady Maszynowe Hamech . Kuratorem wystawy był Jarosław Perszko . Praca prezentowana na hali malarni Zakł