Skip to main content

The Faces of the Circle [WRiI ASP:Gdańsk:Poland]


The Faces of the Circle
artistic part of the doctoral dissertation in the discipline of fine arts
Oblicza koła
część artystyczna rozprawy doktorskiej w dyscyplinie sztuki piękne

 zbiór 0. (eng. 'Set 0.')
seria 12 obiektów, 2017, FDM PLA, ok. 20 × 21 cm każdy
series of 12 objects, 2017, FDM PLA, ca. 20 × 21 cm each


Oblicza koła — zbiór 0. | Paweł Dudko


Oblicza koła — zbiór 0. | Paweł Dudko
Oblicza koła — zbiór 0.

Oblicza koła — zbiór 0.


zbiór 1. (eng. ‘Set 1.’)
cykl 11 obiektów, 2017, FDM PLA, 20 × 21 cm każdy
cycle of 11 objects, 2017, FDM PLA, 20 × 21 cm each


Oblicza koła — zbiór 1. — 2¹⁰ | Paweł Dudko


Oblicza koła — zbiór 1. — 2⁰

Oblicza koła — zbiór 1. — 2¹⁰ | Paweł Dudko
Oblicza koła — zbiór 1. — 2¹⁰zbiór 2. (eng. ‘Set 2.’)
obiekt, 2017, FDM PLA, 20 × 30 × 8 cm
object, 2017, FDM PLA, 20 × 30 × 8 cm


Oblicza koła — zbiór 2. | Paweł Dudko


Oblicza koła — zbiór 2. | Paweł Dudko
Oblicza koła — zbiór 2.


[...] Zrealizowana część artystyczna rozprawy doktorskiej pt. „Oblicza koła”, która stała się przedmiotem opisu i analizy rozdziału trzeciego, jest próbą zbadania druku przestrzennego jako medium artystycznego, w oparciu o dialog cyfrowej wirtualności z rzeczywistością. Odrzucając imperatyw zasady mimesis autor przyjął wszystkie zjawiska towarzyszące procesowi powstawania obiektów, takie jak przypadek czy błąd, jako równoprawne czynniki sprawcze. Zaobserwowane zjawiska pozwoliły na dostrzeżenie wartości artystycznej powstałych obiektów. Tym samym, zrealizowany projekt staje się pretekstem do wysnucia tezy, że pozornie automatyczny i bezduszny proces urzeczywistniania cyfrowego modelu przy wykorzystaniu technologii FDM, może być źródłem obiektów, posiadających charakter artystyczny. Można również założyć w dłuższej perspektywie, 
że technologie addytywne uzyskają potencjał, aby być włączonymi do zbioru równoprawnych procesów realizacji form przestrzennych.

ze streszczenia rozprawy doktorskiej „Oblicza koła” Druk przestrzenny jako medium. Znaczenie utworu artystycznego w aspekcie wirtualnym i rzeczywistym
[...] The complete artistic part of the doctoral dissertation titled ‘The Faces of the Circle’, which became the subject of description and analysis in the third chapter, is an attempt at examining spatial printing as an artistic medium, based on the dialogue between digital virtuality and reality. By rejecting the imperative of the mimesis principle the author has accepted all phenomena accompanying the process of object creation, such as mishap or error, as equal causal factors. The observed phenomena allowed for an appreciation of the artistic value of the created objects. Thus, the completed project becomes a pretext for proposing that the seemingly automatic and soulless process of realizing a digital model using FDM technology may be a source of objects of artistic qualities. It may also be proposed that, in the long term, additive technologies might potentially be regarded as an equally valid processes of creating spatial forms.

from abstract of a doctoral thesis ‘The Faces of the Circle’ Three-dimensional print as a medium. The meaning of work of art in virtual and real aspect.


Popular posts from this blog

Dream collection [Experyment:Zbąszyń:Poland]

The  Dream collection  is based on an interactive activity, the essence of which is the transcription of the participant's statement into a visual form using an author's device. The resulting object becomes very personal, and the written content is only a sign of the event. Dream collection , close-up | Kolekcja marzeń , zbliżenie, fot. Dorota Bulińska Dream collection happening/objects, 2021, foam board, FDM PLA print, 15 × 15 × 1 cm  Kolekcja marzeń działanie/obiekty, 2021, płyta piankowa, druk FDM PLA, 15 × 15 × 1 cm Dream collection , general view | Kolekcja marzeń , widok ogólny ekspozycji, fot. Dorota Bulińska The Dream collection is based on an interactive activity, the essence of which is the transcription of the participant's statement into a visual form using an author's device. The resulting object becomes very personal, and the written content is only a sign of the event. Dream collection , happening, participant signing the print | Kolekcja marzeń , działa

Po prostu [Podlasie:Ratusz Kultury:Gdańsk:Poland]

In Podlasie, there is a local language described as Podlachian, and by local residents as  prosta  [ simple ],  tutejsza  [ local ],  swoja  [ native ], or  nasza  [ our ]  mowa  [language]. It is still used in speech, and today, thanks to its popularizers, also in written and literary forms. In Podlachian , general view | Po prostu , widok ogólny In Podlachian object, 2021, MDF frame, FDM PLA print, 27 × 27 × 6  cm  Po prostu obiekt, 2021, rama MDF, druk FDM PLA, 27 × 27 × 6  cm  In Podlachian , detail |  Po prostu , detal In Podlasie, there is a local language described as Podlachian, and by local residents as prosta [ simple ], tutejsza [ local ], swoja [ native ], or nasza [ our ]  mowa [language]. It is still used in speech, and today, thanks to its popularizers, also in written and literary forms. This undisputed element of heritage sometimes gives rise to ambivalent feelings. Among many people who use the Podlachian language, there is a conviction, e.g. with a lower social statu

Ephemeral architecture – Poltva river revitalisation [Białystok:Poland/Lviv:Ukraine]

Architektura Efemeryczna - rewitalizacja rzeki Poltvy we Lwowie to temat pracy magisterskiej wykonanej pod kierunkiem mgra inż. arch. JANA KABACA , na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. MIASTO , które obecnie leży na Ukrainie, od początków swego istnienia cechowała wielokulturowość i wzajemny szacunek mieszkańców. Różnorodność osadników, zachowujących swoją tożsamość kulturową i religijną spotykała się z gościnnością i tolerancją. Dzięki temu miasto mogło się dynamicznie rozwijać i gromadzić bogactwa. Z czasem, gdy poziom zamożności mieszczan znacząco wzrastał, pojawiała się potrzeba rozwoju intelektualnego i kulturalnego. Dzięki czemu we Lwowie pojawiło się mnóstwo znakomitych uczelni wyższych, dzieł architektonicznych, artystycznych, ale także wiele znanych osobistości odwiedzało to urokliwe miasto. Niestety wiek XX i 2 wojny światowe przyniosły zniszczenia. Mieszkańcy i sąsiedzi byli zmuszeni stanąć przeciw sobie w walce, zostało zatartych wiele świadectw historii mi