Skip to main content

The Faces of the Circle [WRiI ASP:Gdańsk:Poland]


The Faces of the Circle
artistic part of the doctoral dissertation in the discipline of fine arts
Oblicza koła
część artystyczna rozprawy doktorskiej w dyscyplinie sztuki piękne

 zbiór 0. (eng. 'Set 0.')
seria 12 obiektów, 2017, FDM PLA, ok. 20 × 21 cm każdy
series of 12 objects, 2017, FDM PLA, ca. 20 × 21 cm each


Oblicza koła — zbiór 0. | Paweł Dudko


Oblicza koła — zbiór 0. | Paweł Dudko
Oblicza koła — zbiór 0.

Oblicza koła — zbiór 0.


zbiór 1. (eng. ‘Set 1.’)
cykl 11 obiektów, 2017, FDM PLA, 20 × 21 cm każdy
cycle of 11 objects, 2017, FDM PLA, 20 × 21 cm each


Oblicza koła — zbiór 1. — 2¹⁰ | Paweł Dudko


Oblicza koła — zbiór 1. — 2⁰

Oblicza koła — zbiór 1. — 2¹⁰ | Paweł Dudko
Oblicza koła — zbiór 1. — 2¹⁰zbiór 2. (eng. ‘Set 2.’)
obiekt, 2017, FDM PLA, 20 × 30 × 8 cm
object, 2017, FDM PLA, 20 × 30 × 8 cm


Oblicza koła — zbiór 2. | Paweł Dudko


Oblicza koła — zbiór 2. | Paweł Dudko
Oblicza koła — zbiór 2.


[...] Zrealizowana część artystyczna rozprawy doktorskiej pt. „Oblicza koła”, która stała się przedmiotem opisu i analizy rozdziału trzeciego, jest próbą zbadania druku przestrzennego jako medium artystycznego, w oparciu o dialog cyfrowej wirtualności z rzeczywistością. Odrzucając imperatyw zasady mimesis autor przyjął wszystkie zjawiska towarzyszące procesowi powstawania obiektów, takie jak przypadek czy błąd, jako równoprawne czynniki sprawcze. Zaobserwowane zjawiska pozwoliły na dostrzeżenie wartości artystycznej powstałych obiektów. Tym samym, zrealizowany projekt staje się pretekstem do wysnucia tezy, że pozornie automatyczny i bezduszny proces urzeczywistniania cyfrowego modelu przy wykorzystaniu technologii FDM, może być źródłem obiektów, posiadających charakter artystyczny. Można również założyć w dłuższej perspektywie, 
że technologie addytywne uzyskają potencjał, aby być włączonymi do zbioru równoprawnych procesów realizacji form przestrzennych.

ze streszczenia rozprawy doktorskiej „Oblicza koła” Druk przestrzenny jako medium. Znaczenie utworu artystycznego w aspekcie wirtualnym i rzeczywistym
[...] The complete artistic part of the doctoral dissertation titled ‘The Faces of the Circle’, which became the subject of description and analysis in the third chapter, is an attempt at examining spatial printing as an artistic medium, based on the dialogue between digital virtuality and reality. By rejecting the imperative of the mimesis principle the author has accepted all phenomena accompanying the process of object creation, such as mishap or error, as equal causal factors. The observed phenomena allowed for an appreciation of the artistic value of the created objects. Thus, the completed project becomes a pretext for proposing that the seemingly automatic and soulless process of realizing a digital model using FDM technology may be a source of objects of artistic qualities. It may also be proposed that, in the long term, additive technologies might potentially be regarded as an equally valid processes of creating spatial forms.

from abstract of a doctoral thesis ‘The Faces of the Circle’ Three-dimensional print as a medium. The meaning of work of art in virtual and real aspect.


Popular posts from this blog

Ephemeral architecture – Poltva river revitalisation [Białystok:Poland/Lviv:Ukraine]

Architektura Efemeryczna - rewitalizacja rzeki Poltvy we Lwowie to temat pracy magisterskiej wykonanej pod kierunkiem mgra inż. arch. JANA KABACA , na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. MIASTO , które obecnie leży na Ukrainie, od początków swego istnienia cechowała wielokulturowość i wzajemny szacunek mieszkańców. Różnorodność osadników, zachowujących swoją tożsamość kulturową i religijną spotykała się z gościnnością i tolerancją. Dzięki temu miasto mogło się dynamicznie rozwijać i gromadzić bogactwa. Z czasem, gdy poziom zamożności mieszczan znacząco wzrastał, pojawiała się potrzeba rozwoju intelektualnego i kulturalnego. Dzięki czemu we Lwowie pojawiło się mnóstwo znakomitych uczelni wyższych, dzieł architektonicznych, artystycznych, ale także wiele znanych osobistości odwiedzało to urokliwe miasto. Niestety wiek XX i 2 wojny światowe przyniosły zniszczenia. Mieszkańcy i sąsiedzi byli zmuszeni stanąć przeciw sobie w walce, zostało zatartych wiele świadectw historii mi

Chroma Theory [NFT:artblocks.io]

Chroma Theory is an infinite scripted digital animation that is based on color theory. All of the spots visible in a single rendering are subject to the rules of perception, mixing, matching, or contrasting colors.

Machine Creative [MKiDN Scholarship "Culture on the Web"]

Machine Creative visualization – published on 18th of September 2020 – Facebook post #7 Maszyna Twórcza – wizualizacja – opublikowana 18 września 2020 – post 7. na facebooku Introduction | Wstęp The creative process begins with an idea that the artist initially carries within himself. Then he tries to bring it out and show it the world using the chosen medium. I would like to uncover this process for my audience. Invite creators, artists, and viewers to participate as an active commentator, shy observer, or direct participant. A machine-object will be used to show the creative process, the construction of which I will register, and make public. The source is a modern technology of 3D printing, resulting from my previous creative researches. I will reveal an observation of the development of the work, its creation, and its gradual evolution in the form of photo-video documentation in the Internet media. The final object will be both a work and a mechanical creator of subsequent

Alloy [WAR:miejsce sztuki44/FAMA 2017:Świnoujście:Poland]

Alloy installation/object, 2017, extruders, electronic driver, PLA, plywood Aliaż instalacja/obiekt, 2017, ekstrudery, elektroniczny układ sterujący, PLA, sklejka [ scroll down for description ] Alloy  is a continuation of the deliberations on three-dimensional print, in which deconstruction of the process takes place. The final object, based on the basics of the technology and using its compound elements, entirely loses its functional meaning. Only the two elements used for extruding material are extracted from the device [FDM printer] and posed opposite each other. Controlling the position was eliminated from the process, and the structure increase is based on variable physical factors. The lack of direct control over the movement of the print heads and their rigid attachment to the walls of the object eliminates the possibility of creating a strictly determined form. Control is limited to the most basic of functions, i.e. maintaining the proper temperature of the p

Pilgrimage shelter [Krynoczka k. Hajnówki:Poland]

Schronisko pielgrzymkowe  to temat pracy inżynierskiej wykonanej pod kierunkiem mgra inż. arch. JANA KABACA , na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Schronisko pielgrzymkowe zlokalizowane jest na uroczysku Krynoczka, k. Hajnówki w prawosławnej parafii Dubiny (woj. podlaskie). Jest to prawdopodobnie najstarsze udokumentowane MIEJSCE KULTU PRAWOSŁAWIA na tych ziemiach. Jego tradycja sięga XIII w., gdy schronienie znaleźli tu mnisi uciekający z ławry Kijowsko-Pieczerskiej. Sława miejsca stopniowo rosła, aż wykroczyła poza granice regionu. W późniejszym okresie zatrzymywali się tu pielgrzymujący do Jabłecznej mnisi wileńscy. Źródło, z czasem zaczęło przyciągać wiernych i skupiać coraz większe rzesze, zwłaszcza podczas pobytu duchownych. Coraz powszechniejsze stawały się pielgrzymki do miejsca, zarówno indywidualne, jak i grupowe. W połowie XIX w. wzniesiono tu pierwszą cerkiew, która stoi do dziś. Źródełko zostało zadaszone, ujęcie wody zabezpieczone betonowymi kręgami, dobu