Skip to main content

Po prostu [Podlasie:Ratusz Kultury:Gdańsk:Poland]

In Podlasie, there is a local language described as Podlachian, and by local residents as prosta [simple], tutejsza [local], swoja [native], or nasza [our] mowa [language]. It is still used in speech, and today, thanks to its popularizers, also in written and literary forms.

In Podlachian, general view | Po prostu, widok ogólny


In Podlachian
object, 2021, MDF frame, FDM PLA print, 27 × 27 × 6  cm 

Po prostu
obiekt, 2021, rama MDF, druk FDM PLA, 27 × 27 × 6  cm 


In Podlachian, detail | Po prostu, detal

In Podlasie, there is a local language described as Podlachian, and by local residents as prosta [simple], tutejsza [local], swoja [native], or nasza [our] mowa [language]. It is still used in speech, and today, thanks to its popularizers, also in written and literary forms.

This undisputed element of heritage sometimes gives rise to ambivalent feelings. Among many people who use the Podlachian language, there is a conviction, e.g. with a lower social status related to their origin, level of education, religion, occupation, etc.
For our grandparents, it was just the language they communicated in. For parents, a certain stigma of origin and belonging, inextricably linked with difficult life and hard work. For our generation, it is a symbol of heritage, a transitory world, identity, and roots.

In Podlachian, close-up | Po prostu, zbliżenie

The object is a visual transcription of a statement by Joanna Troc, director, and actress who is inspired and creates in Belarusian. In the Podlachian language, Joanna talks about her roots, discovering her identity, and the importance of language for her and her work. Paweł Dudko's original machine transformed sound into a form of visual drawing. 

The title in the original form is Po prostu, which has two meanings. The first one is In Podlachian, as it states it was spoken in the local language. The second meaning could be translated as simply or in a plain, straightforward way.

Attached to the object is a recorded utterance of 10 minutes 53 seconds. 

In Podlachian, general view | Po prostu, widok ogólny
Na Podlasiu występuje lokalny język określany jako podlaski, a przez lokalnych mieszkańców jako prostatutejszaswoja czy nasza mowa. Wciąż jest stosowany w mowie, a współcześnie dzięki jego popularyzatorom także w formach pisanych i literackich.

Ten niekwestionowany element dziedzictwa niekiedy rodzi ambiwalentne uczucia. Wśród wielu ludzi posługujących się prostą mową, pokutuje przeświadczenie m.in. o niższym statusie społecznym związanym z pochodzeniem, poziomem edukacji, wyznawaną religią itp. 
Dla naszych dziadków to po prostu był język, jakim się porozumiewali. Dla rodziców pewien stygmat pochodzenia i przynależności, nierozerwalnie związany z trudnym życiem i ciężką pracą. Dla naszego pokolenia to symbol dziedzictwa, przemijającego świata, tożsamości i korzeni.

In Podlachian, detail | Po prostu, detal

Obiekt jest wizualną transkrypcją wypowiedzi Joanny Troc, reżyserki i aktorki inspirującej się i tworzącej w języku białoruskim. Joanna w prostej mowie opowiada o swoich korzeniach, odkrywaniu tożsamości i znaczeniu języka dla niej i dla jej twórczości. Autorska maszyna Pawła Dudko przekształciła dźwięk w formę wizualnego rysunku.

Do obiektu dołączona jest zarejestrowana wypowiedź o długości 10 minut 53 sekund.

Popular posts from this blog

Ephemeral architecture – Poltva river revitalisation [Białystok:Poland/Lviv:Ukraine]

Architektura Efemeryczna - rewitalizacja rzeki Poltvy we Lwowie to temat pracy magisterskiej wykonanej pod kierunkiem mgra inż. arch. JANA KABACA , na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. MIASTO , które obecnie leży na Ukrainie, od początków swego istnienia cechowała wielokulturowość i wzajemny szacunek mieszkańców. Różnorodność osadników, zachowujących swoją tożsamość kulturową i religijną spotykała się z gościnnością i tolerancją. Dzięki temu miasto mogło się dynamicznie rozwijać i gromadzić bogactwa. Z czasem, gdy poziom zamożności mieszczan znacząco wzrastał, pojawiała się potrzeba rozwoju intelektualnego i kulturalnego. Dzięki czemu we Lwowie pojawiło się mnóstwo znakomitych uczelni wyższych, dzieł architektonicznych, artystycznych, ale także wiele znanych osobistości odwiedzało to urokliwe miasto. Niestety wiek XX i 2 wojny światowe przyniosły zniszczenia. Mieszkańcy i sąsiedzi byli zmuszeni stanąć przeciw sobie w walce, zostało zatartych wiele świadectw historii mi

Chroma Theory [NFT:artblocks.io]

Chroma Theory is an infinite scripted digital animation that is based on color theory. All of the spots visible in a single rendering are subject to the rules of perception, mixing, matching, or contrasting colors.

The Faces of the Circle [WRiI ASP:Gdańsk:Poland]

The Faces of the Circle artistic part of the doctoral dissertation in the discipline of fine arts Oblicza koła część artystyczna rozprawy doktorskiej w dyscyplinie sztuki piękne   zbiór 0. (eng. 'Set 0.') seria 12 obiektów, 2017, FDM PLA, ok. 20 × 21 cm każdy series of 12 objects, 2017, FDM PLA, ca. 20 × 21 cm each Oblicza koła — zbiór 0. Oblicza koła — zbiór 0. zbiór 1.  (eng. ‘Set 1.’) cykl 11 obiektów, 2017, FDM PLA, 20 × 21 cm każdy cycle of 11 objects, 2017, FDM PLA, 20 × 21 cm each Oblicza koła — zbiór 1. — 2⁰ Oblicza koła — zbiór 1. — 2¹⁰ zbiór 2.  (eng. ‘Set 2.’

Machine Creative [MKiDN Scholarship "Culture on the Web"]

Machine Creative visualization – published on 18th of September 2020 – Facebook post #7 Maszyna Twórcza – wizualizacja – opublikowana 18 września 2020 – post 7. na facebooku Introduction | Wstęp The creative process begins with an idea that the artist initially carries within himself. Then he tries to bring it out and show it the world using the chosen medium. I would like to uncover this process for my audience. Invite creators, artists, and viewers to participate as an active commentator, shy observer, or direct participant. A machine-object will be used to show the creative process, the construction of which I will register, and make public. The source is a modern technology of 3D printing, resulting from my previous creative researches. I will reveal an observation of the development of the work, its creation, and its gradual evolution in the form of photo-video documentation in the Internet media. The final object will be both a work and a mechanical creator of subsequent

Pilgrimage shelter [Krynoczka k. Hajnówki:Poland]

Schronisko pielgrzymkowe  to temat pracy inżynierskiej wykonanej pod kierunkiem mgra inż. arch. JANA KABACA , na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Schronisko pielgrzymkowe zlokalizowane jest na uroczysku Krynoczka, k. Hajnówki w prawosławnej parafii Dubiny (woj. podlaskie). Jest to prawdopodobnie najstarsze udokumentowane MIEJSCE KULTU PRAWOSŁAWIA na tych ziemiach. Jego tradycja sięga XIII w., gdy schronienie znaleźli tu mnisi uciekający z ławry Kijowsko-Pieczerskiej. Sława miejsca stopniowo rosła, aż wykroczyła poza granice regionu. W późniejszym okresie zatrzymywali się tu pielgrzymujący do Jabłecznej mnisi wileńscy. Źródło, z czasem zaczęło przyciągać wiernych i skupiać coraz większe rzesze, zwłaszcza podczas pobytu duchownych. Coraz powszechniejsze stawały się pielgrzymki do miejsca, zarówno indywidualne, jak i grupowe. W połowie XIX w. wzniesiono tu pierwszą cerkiew, która stoi do dziś. Źródełko zostało zadaszone, ujęcie wody zabezpieczone betonowymi kręgami, dobu

Alloy [WAR:miejsce sztuki44/FAMA 2017:Świnoujście:Poland]

Alloy installation/object, 2017, extruders, electronic driver, PLA, plywood Aliaż instalacja/obiekt, 2017, ekstrudery, elektroniczny układ sterujący, PLA, sklejka [ scroll down for description ] Alloy  is a continuation of the deliberations on three-dimensional print, in which deconstruction of the process takes place. The final object, based on the basics of the technology and using its compound elements, entirely loses its functional meaning. Only the two elements used for extruding material are extracted from the device [FDM printer] and posed opposite each other. Controlling the position was eliminated from the process, and the structure increase is based on variable physical factors. The lack of direct control over the movement of the print heads and their rigid attachment to the walls of the object eliminates the possibility of creating a strictly determined form. Control is limited to the most basic of functions, i.e. maintaining the proper temperature of the p