Skip to main content

1/1000 [Zbąszyń:Poland]
1/1000

Photographs present the inhabitant of the building. The exhibition takes place through special projectors enabling extremely short (1/1000 second) image exposure, only at the moment of the camera flash release. This way, the human eye can register an event, but will not be able to accurately read the image. Watching it in its entirety will be allowed only by an appropriate place to photograph with flash when the viewer's camera registers a projected image.
The project is an attempt to remove images from the real world and make it virtual by using extremely short (almost subliminal) real-time exposure. In a way, as if to create a parallel reality, almost identical, but containing a value that is accompanied by the appearance of the interference of these two worlds.
Minimal impact on location, whether at the moment of collecting the material as well as during the exposure. Despite the negligible impact on the appearance of the selected area made ​​its full discovery - X-ray of the building, showing its "organism" and its purpose - the people.

Installation realized during on X International Art Meeting EXPERYMENT 2010 in Zbąszyń, Poland.
EXPERYMENT Event's official site.

1/1000

Fotografie prezentują jednego mieszkańca danego budynku. Ekspozycja odbywa się dzięki specjalnym projektorom, umożliwiającym ekstremalnie krótką (1/1000 sekundy) prezentację obrazu, tylko w momencie wyzwolenia błysku lampy aparatu fotograficznego. W ten sposób ludzkie oko zarejestruje zdarzenie, ale nie będzie w stanie precyzyjnie odczytać obrazu. Obejrzenie go w całości umożliwi dopiero sfotografowanie odpowiedniego miejsca z flashem, gdy aparat widza zarejestruje projektowany obraz.
Projekt to próba usunięcia obrazu ze świata rzeczywistego i zwirtualizowania go, poprzez doprowadzenie do ekstremalnie krótkiego (wręcz podprogowego) czasu realnej ekspozycji. W pewien sposób tworzenie jakby równoległej rzeczywistości, niemal identycznej, a jednak zawierającej wartość, której pojawieniu się towarzyszy przecięcie obu tych światów.
Minimalna ingerencja w miejsce, zarówno w momencie gromadzenia materiału, jak i podczas ekspozycji. Pomimo znikomego wpływu na wygląd wybranej przestrzeni, dokonuje się jej całkowite odkrycie – prześwietlenie budynku, ukazanie jego „organizmu" i celu istnienia – mieszkańców.

Praca zrealizowana na X Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych EXPERYMENT 2010 w Zbąszyniu.
Oficjalna strona EXPERYMENTu.


Popular posts from this blog

Ephemeral architecture – Poltva river revitalisation [Białystok:Poland/Lviv:Ukraine]

Architektura Efemeryczna - rewitalizacja rzeki Poltvy we Lwowie to temat pracy magisterskiej wykonanej pod kierunkiem mgra inż. arch. JANA KABACA , na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. MIASTO , które obecnie leży na Ukrainie, od początków swego istnienia cechowała wielokulturowość i wzajemny szacunek mieszkańców. Różnorodność osadników, zachowujących swoją tożsamość kulturową i religijną spotykała się z gościnnością i tolerancją. Dzięki temu miasto mogło się dynamicznie rozwijać i gromadzić bogactwa. Z czasem, gdy poziom zamożności mieszczan znacząco wzrastał, pojawiała się potrzeba rozwoju intelektualnego i kulturalnego. Dzięki czemu we Lwowie pojawiło się mnóstwo znakomitych uczelni wyższych, dzieł architektonicznych, artystycznych, ale także wiele znanych osobistości odwiedzało to urokliwe miasto. Niestety wiek XX i 2 wojny światowe przyniosły zniszczenia. Mieszkańcy i sąsiedzi byli zmuszeni stanąć przeciw sobie w walce, zostało zatartych wiele świadectw historii mi

Chroma Theory [NFT:artblocks.io]

Chroma Theory is an infinite scripted digital animation that is based on color theory. All of the spots visible in a single rendering are subject to the rules of perception, mixing, matching, or contrasting colors.

The Faces of the Circle [WRiI ASP:Gdańsk:Poland]

The Faces of the Circle artistic part of the doctoral dissertation in the discipline of fine arts Oblicza koła część artystyczna rozprawy doktorskiej w dyscyplinie sztuki piękne   zbiór 0. (eng. 'Set 0.') seria 12 obiektów, 2017, FDM PLA, ok. 20 × 21 cm każdy series of 12 objects, 2017, FDM PLA, ca. 20 × 21 cm each Oblicza koła — zbiór 0. Oblicza koła — zbiór 0. zbiór 1.  (eng. ‘Set 1.’) cykl 11 obiektów, 2017, FDM PLA, 20 × 21 cm każdy cycle of 11 objects, 2017, FDM PLA, 20 × 21 cm each Oblicza koła — zbiór 1. — 2⁰ Oblicza koła — zbiór 1. — 2¹⁰ zbiór 2.  (eng. ‘Set 2.’

Machine Creative [MKiDN Scholarship "Culture on the Web"]

Machine Creative visualization – published on 18th of September 2020 – Facebook post #7 Maszyna Twórcza – wizualizacja – opublikowana 18 września 2020 – post 7. na facebooku Introduction | Wstęp The creative process begins with an idea that the artist initially carries within himself. Then he tries to bring it out and show it the world using the chosen medium. I would like to uncover this process for my audience. Invite creators, artists, and viewers to participate as an active commentator, shy observer, or direct participant. A machine-object will be used to show the creative process, the construction of which I will register, and make public. The source is a modern technology of 3D printing, resulting from my previous creative researches. I will reveal an observation of the development of the work, its creation, and its gradual evolution in the form of photo-video documentation in the Internet media. The final object will be both a work and a mechanical creator of subsequent

Pilgrimage shelter [Krynoczka k. Hajnówki:Poland]

Schronisko pielgrzymkowe  to temat pracy inżynierskiej wykonanej pod kierunkiem mgra inż. arch. JANA KABACA , na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Schronisko pielgrzymkowe zlokalizowane jest na uroczysku Krynoczka, k. Hajnówki w prawosławnej parafii Dubiny (woj. podlaskie). Jest to prawdopodobnie najstarsze udokumentowane MIEJSCE KULTU PRAWOSŁAWIA na tych ziemiach. Jego tradycja sięga XIII w., gdy schronienie znaleźli tu mnisi uciekający z ławry Kijowsko-Pieczerskiej. Sława miejsca stopniowo rosła, aż wykroczyła poza granice regionu. W późniejszym okresie zatrzymywali się tu pielgrzymujący do Jabłecznej mnisi wileńscy. Źródło, z czasem zaczęło przyciągać wiernych i skupiać coraz większe rzesze, zwłaszcza podczas pobytu duchownych. Coraz powszechniejsze stawały się pielgrzymki do miejsca, zarówno indywidualne, jak i grupowe. W połowie XIX w. wzniesiono tu pierwszą cerkiew, która stoi do dziś. Źródełko zostało zadaszone, ujęcie wody zabezpieczone betonowymi kręgami, dobu

Alloy [WAR:miejsce sztuki44/FAMA 2017:Świnoujście:Poland]

Alloy installation/object, 2017, extruders, electronic driver, PLA, plywood Aliaż instalacja/obiekt, 2017, ekstrudery, elektroniczny układ sterujący, PLA, sklejka [ scroll down for description ] Alloy  is a continuation of the deliberations on three-dimensional print, in which deconstruction of the process takes place. The final object, based on the basics of the technology and using its compound elements, entirely loses its functional meaning. Only the two elements used for extruding material are extracted from the device [FDM printer] and posed opposite each other. Controlling the position was eliminated from the process, and the structure increase is based on variable physical factors. The lack of direct control over the movement of the print heads and their rigid attachment to the walls of the object eliminates the possibility of creating a strictly determined form. Control is limited to the most basic of functions, i.e. maintaining the proper temperature of the p