Skip to main content

1/1000 [Zbąszyń:Poland]
1/1000

Photographs present the inhabitant of the building. The exhibition takes place through special projectors enabling extremely short (1/1000 second) image exposure, only at the moment of the camera flash release. This way, the human eye can register an event, but will not be able to accurately read the image. Watching it in its entirety will be allowed only by an appropriate place to photograph with flash when the viewer's camera registers a projected image.
The project is an attempt to remove images from the real world and make it virtual by using extremely short (almost subliminal) real-time exposure. In a way, as if to create a parallel reality, almost identical, but containing a value that is accompanied by the appearance of the interference of these two worlds.
Minimal impact on location, whether at the moment of collecting the material as well as during the exposure. Despite the negligible impact on the appearance of the selected area made ​​its full discovery - X-ray of the building, showing its "organism" and its purpose - the people.

Installation realized during on X International Art Meeting EXPERYMENT 2010 in Zbąszyń, Poland.
EXPERYMENT Event's official site.

1/1000

Fotografie prezentują jednego mieszkańca danego budynku. Ekspozycja odbywa się dzięki specjalnym projektorom, umożliwiającym ekstremalnie krótką (1/1000 sekundy) prezentację obrazu, tylko w momencie wyzwolenia błysku lampy aparatu fotograficznego. W ten sposób ludzkie oko zarejestruje zdarzenie, ale nie będzie w stanie precyzyjnie odczytać obrazu. Obejrzenie go w całości umożliwi dopiero sfotografowanie odpowiedniego miejsca z flashem, gdy aparat widza zarejestruje projektowany obraz.
Projekt to próba usunięcia obrazu ze świata rzeczywistego i zwirtualizowania go, poprzez doprowadzenie do ekstremalnie krótkiego (wręcz podprogowego) czasu realnej ekspozycji. W pewien sposób tworzenie jakby równoległej rzeczywistości, niemal identycznej, a jednak zawierającej wartość, której pojawieniu się towarzyszy przecięcie obu tych światów.
Minimalna ingerencja w miejsce, zarówno w momencie gromadzenia materiału, jak i podczas ekspozycji. Pomimo znikomego wpływu na wygląd wybranej przestrzeni, dokonuje się jej całkowite odkrycie – prześwietlenie budynku, ukazanie jego „organizmu" i celu istnienia – mieszkańców.

Praca zrealizowana na X Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych EXPERYMENT 2010 w Zbąszyniu.
Oficjalna strona EXPERYMENTu.


Popular posts from this blog

Ephemeral architecture – Poltva river revitalisation [Białystok:Poland/Lviv:Ukraine]

Architektura Efemeryczna - rewitalizacja rzeki Poltvy we Lwowie to temat pracy magisterskiej wykonanej pod kierunkiem mgra inż. arch. JANA KABACA , na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. MIASTO , które obecnie leży na Ukrainie, od początków swego istnienia cechowała wielokulturowość i wzajemny szacunek mieszkańców. Różnorodność osadników, zachowujących swoją tożsamość kulturową i religijną spotykała się z gościnnością i tolerancją. Dzięki temu miasto mogło się dynamicznie rozwijać i gromadzić bogactwa. Z czasem, gdy poziom zamożności mieszczan znacząco wzrastał, pojawiała się potrzeba rozwoju intelektualnego i kulturalnego. Dzięki czemu we Lwowie pojawiło się mnóstwo znakomitych uczelni wyższych, dzieł architektonicznych, artystycznych, ale także wiele znanych osobistości odwiedzało to urokliwe miasto. Niestety wiek XX i 2 wojny światowe przyniosły zniszczenia. Mieszkańcy i sąsiedzi byli zmuszeni stanąć przeciw sobie w walce, zostało zatartych wiele świadectw historii mi

to disappear [Galeria Pod Arkadami:Łomża:Poland]

to disappear  Description:  In a painted room every 15 seconds flash captures for a moment a shadow of the audience moving around the hall. What is more, the visitors, in addition to their primary role as the recipient of art, become also a co-author of an art object. The undertaken problem of a temporary commemoration relates to existentially marked questions about a human beings, physical existence, and finally the disappearance, when after the momentary perpetuated sign, it dissipates, leaving space to next entities. Unicell Poland , owner of Primacol brand, manufacturer of Neon paint helped to create the installation 'to disappear'. Here you can read the full text of  Plexus Solaris  by Dorota Perszko [polish version only]. znikać Opis pracy: W pomalowanym pomieszczeniu co 15 sekund lampa błyskowa utrwala na moment cień przemieszczającego się w obrębie sali widza. Zwiedzający, prócz swej podstawowej roli odbiorcy sztuki, staje się współtwórcą obiektu artystycznego. Pod

Spirit of the Factory [Hajnówka:Poland]

Spirit of the Factory , the performance on the gongs and Tibetan bowls by Ryszard Ługowski and installation by Paweł Dudko, who made ​​a projection of more than 40 photos of workers, starting from the concierge, the employees of particular workshops, ending on the employees of the office. The image was projected parallel with the two projectors placed in two parts of furnaces manufactured by Hamech Machine Factory . Exhibition was curated by Jarosław Perszko . Duch Fabryki , czyli performance na gongach i misach tybetańskich Ryszarda Ługowskiego i instalacja Pawła Dudko, na którą złożyła się projekcja ponad 40 zdjęć pracowników, od portiera zaczynając, przez pracowników poszczególnych hal produkcyjnych, na pracownikach biurowych kończąc. Obraz wyświetlany był równolegle z dwóch projektorów umieszczonych w dwóch elementach palenisk produkowanych przez Zakłady Maszynowe Hamech . Kuratorem wystawy był Jarosław Perszko . Praca prezentowana na hali malarni Zakł